Is primas bicatzas – Ars Venandi
A catza in su sèculu binti
17 Settembre 2020
Oristanese, terra di acquatici
28 Settembre 2020
Mostra tutto

Is primas bicatzas

Cando aia cumpridu 18 annos, pro primu non m’aia pigadu sa patente pro sa màchina, ma su portu de arma pro catzare. Fiat su disìgiu miu de pitzocheddu e in finis cussu bisu fiat acumprende.si. Sa passione mia pro sa catza fiat gosi manna ca dia a èssere andadu finas a pee a catzare. Tando bastaiat a s’istesiare unos cantos chilómetros dae sa bidda pro lòmpere a sa campagna e leare su nuscu de sa natura. Su sartu fiat bene atèndidu e traballadu a s’antiga, belle totu a manu, casi sena s’impreu de tratores. Fiat unu traballu de fadiore e de suore, ma finas de rispetu meda. A unos deghe chilèmetros dae domo a unu tempus bi fiat Surigheddu, riserva de catza e sienda agrìcola, sa mègius de sa provìntzia de Tàtari chi donaiat traballu a paritzas famìlias. Bìngias, olivàrios, frutedos, campos e abbas abundantes, logu adatu pro ogna ratza de fera.
Is maeres de sa sienda nche teniat meda peri a is bèstias agrestes e mancari chi sa fera de su logu èsseret meda, insistiat cun su populamentu de su fagianu, de su colinu de sa Virgìnia e de su lèpore ungheresu.
Ses guádias de catza faghiant su servìtziu de pòmpiu peri a caddu. Su maere issoro fiat amigu e gopare de babbu miu e in paris m’aiant imparadu is printzípios fundamentales de s’ètica venatòria e de sa catza. A Giovanni Maria finas deo ddi naraia “gopare”e de issu non mi dd’apa a iscarèscere mai. Connoschiat totu su tenimentu comente is bugiacas suas, totu is ratzas de is arreses chi ddue fiant e su manígiu chi faghiant. Fiat istadu isse a mi fàghere bìdere pro sa prima borta unu bòlidu de pèrdighes calende.nde pei pei dae unu masongile. Fiat geniosu e severu, ma su modu de fághere chi teniat cun is canes fiat únicu. Teniat una leva de calleddos pro sa catza a su conillu, totus incrotziados, un’ispantu! Durinda, Runcuniedda, Morettina e Diana, mesu margianina, disessida meda pro catzare. Cando nde iscapaiat is canes, s’achirraiat semper unu bucone de pane tostadu, e pusti de s’áere infustu is manos de salia, ddu segaiat a canteddos e ddu donaiat a is calletzeddos bregiosos. Pro sa catza de pinna, invetzes, teniat duos bellos kurzhaar, Jim e Tuffo, chi impitaiat petzi pro sa cassa a sa pèrighe.
Gràtzias a babbu miu, a gopare e a su diretore de su possedimentu, cussu puru catzadore, tenia sa facultade de pódere girare totu su tenimentu, passende dae is caminos chi colaiant in mesu a sa sienda. Custu mi donaiat s’ampramanu de lòmpere in is logos de catza prus ispantosos a làcana de sa riserva.
Fiant is primos passos de catzadore, cun sa litzèntzia mia, cun calleddu e cun s’archibusu miu. A faeddos fia belle prontu, ma però tenia galu meda de imparare. Mi tendiat sa manu S n o o p y , fìgiu de unu Cocker ratzadu cun unu Espaniel Breton. Mi dd’aiant donadu pro èssere un Cocker de ratza pura, e fiat dedicadu pro ddu lassare in domo comente cane de saloto e de cumpangia, ma babbu miu in deretura si nde fiat abigiadu de “s’ingannu”. Su Breton de su bighinu de su mere de sa mama de Snoopy aiat acodidu a dda impringiare prima de sa currimenta programmada. Difatis, in pagu tempus aiat fatu bídere s’índula e su determinu suo e, provadu in catza, aiat fatu mostradu su chi baliat. Fiat forte, non si istragaiat mai, fiat inteligente e ubidiat a su cumandu. Sa manera de s’apuntare ddàaiat pigada dae su Breton.
In pagos faeddos, fiat adatu pro su logu de cantu catziamus nois. M’amento ca in cussu perìudu babbu andaiat a catza cun un’amigu chi in berteru a mie non m’agradaiat, non ddu creia unu catzadore beru, isparaiat a ogna fera chi ddi passaiat a tiru e teniat unu mesu cane. Deo, chi giai dae tando mi pragiat a andare solu a catza, sende ca Snoopy poniat fatu prus a mie chi non a babbu, cun s’iscusa ca calledu rendiat mègius cun mimi, aia fatu de conca mia.
Pro m’ispostare impreaia sa mìtica vespa 50 special, calleddu ddu collocaia in sa pedana, ma semper cun su bruncu incrarau foras de sa moto. Pro bìnchere su fritu de s’ierru mi ponia in pitzu de su bestire unu incheradu, guantos e passamontagna, poiìsca su semiautomàticu Breda Risciò cal.20 a armucoddu, cun sa canna puntada a terra, e via… conca a s’aventura!
Su logu acantu fiant is bicatzas sàagataiat a unos 10 chilòmetros dae domo, tres chilòmetros de caminu fiant totu istrada bianca in intro de sa riserva de Surigheddu. Passende su portale de sa sienda fiat dovere a fághere su saludu de cortesia a su guárdia de catza e a chie m’atoparet, posca sighia costa costa a su muredda de lácana de sa riserva.
Parchegiada sa vespa, cun su fosile iscárrigu e cun calleddu a fune, a pustis de m’éssere illebiadu e a pustis de áere sensadu de pistare is dentes, brincadu su muru de lácana, mi nche pigaia a pitzu de su pranu, a tretos a abbadinárgiu, imbusciadu de boscu intipidu: murta, chessa, lione, mudregu e calincunu suérgiu, faghiant de cussu logu de catza cramadu “S’Incantu”, unu logu sena assimbígiu, un’incantu, apuntu.
Su logu ddu connoschia bene bene, pro ite giai dae minore mi ddue portaiat babbu paris cun sa setter sua Ninfa. Fiat su regnu de sa bicatza e a pustis de áere iscapiadu su cane ddi devia donare cura meda, pro ite in s’intrada de s’iscra si ddue acoilaiat su caboniscu de mudregu, e calleddu miu, giòvanu e acanidu, in is primas oras de mangianu fiat acodidu e lestru. Difatis, a unos chentu metros, sa coedda de Snoopy fiat a fúrrios che una furrieta. Cussu fiat su singiale suo cando agataiat sa frusa: abasciaiat is lumbos, si paraiat a pagu tretu de sa fera e dda marcaiat. Tando fiamus gíovanos, e mi pariat unu giogu a ddu sighire. Pusti unu pagu, a probe de sa muredda, in sa tupa de mudregárgiu, cun unu suérgiu mannu in mesu in mesu, Snoopy si fiat paradu!
Mi subéngio bene, sa bicatza tando dda lassaiant prus in paghe de comente est oe, si nd’andaia raramente pro apretu e prima de si nche bolare nos nche pigaiat su sonnu. No apo mai indanimadu a calleddu pro si nche bolare, ma dd-apo lassadu semper fághere a modu suo. A pusti de áere aspetadu meda, comente s’est móvidu su cane, sa bicatza aiat detzisu de si nche pigare su bolu pro si fuire dae mesu de sa suereda. Dd’aia isparada comente nde fiat essida dae comas de sa mata… Drubbuddu! Nde fiat ruda addae de su suérgiu, deo mi fia ispostadu de costadu pro bídere acantu colare e m’est obiadu Snoopy , superbu, cun sa bicatza in dentes.
Cuntentu pro calleddu, nd’aia boddidu sa bicatza lassende.ddi sa pinnia, e ponende.dda in sa bugiaca de catza, mi nde fia andadu conca a s’iscra, su logu mégius de sa cussórgia, acantu su terrenu a idile arreiat de prus s’abba.
Su padentinu de suérgios, chi si bidiat dae tesu, incoronaiat cussu tretu de S’Incantu. Oramai a duos passos, Snoopy aiat cambiadu de suncuna su modu de fághere, si fiat fatu prus ispibillu e atentu, su passu prus priu, e su sonu de su drinnículu aiat cambiadu tonalidade… De inderetura aia imparadu a connóschere su cambiamentu de su sonu de su pitaolu, e a cumpréndere ite fiat sutzedende peri si non bidia a calleddu, chi fiat finas de carena minuda e duncas prus fátzile a ddu pérdere de vista.
Snoopy fiat in mesu a sa tupa, puntadu, ischia própiu e in ue fiat, a su puntu chi cun calma e atentzione mi fia ispostadu pro éssere prus a vista. Sa tupa de boscu fiat su logu seguru de sa Reina e a nde dda giagarare non fiat nudda. A pagu tretu, difatis, ddue fiat unu trainu intipidu, acatu is bicatzas si atacaiant e fiat malu a nde ddas fághere istupare. S’isetu pigaiat a nérvios, non si intendiat prus su pitaolu e non si bidiat mancu una folla tremende.
Su tempus pariat ca non passaiat prus, cando totu in una calleddu si fiat móvidu a bellu a bellu. Andende a pampas, casi rasighende sa bentre in terra, mi dd’apo bidu a unos ses, sete metros de canto fia deo, torra puntadu e cun is lumbos incrubados. Fiat singialende sa preséntzia de duas o prus bicatzas. Cussa mossa non mi fiat noa, nde fiat seguru! Mi fia aprobiadu de unos cantos metros, passende de sa tupa a sa mata campu, e tenia prus visuale.
Aia isetadu petzi s’iscudimentu de is alas, chi no aia aduradu a arribare… Est istada sa prima dopieta mia: si nche fiant boladas paris, pighende.si ognuna su filu suo, una a manu bona, una manu manca. Nde ddas aia betadas totu e is duas, una a primu corpu e s’átera a su de tres. La prima, chi nd’est calada a probe nde dd’aia regorta deo etotu, s’átera mi nde dd’ait batida Snoopy chi, istranu ma beru, mi fiat partu tropu impressidu, difatis mi nda’iat portadu su pugione finas a pees e posca si nde fiat torradu a su logu de cantu si nche fiat boladas is bicatzas. In presse nche aia betadu is bicatzas in sa bugiaca de catza e in deretura aia torradu a carrigare su Breda, a su tempus si podiant isparare galu chimbe corpos.
In una furriada de ogros calleddu, sighende sa frusa, fiat torradu a partire de cursa molingiende sa coa, deo fatu fatu… brontu, comente podia. Aiat sighidu aici, finas a cando, a presu de unu matone de lione, a pustis de áere abrandadu su passu, si fiat firmadu totu paris, comente chi ésseret fatza a unu muru. Fiat a culu artu e su bruncu casi tochende in terra. In un’íbitu is tres bicatzas, una fatu a s’átera, si nche aiant pigadu su bolu. Sa prima, chi mi fiat passada a tiru dereta e báscia a in antis a mimi, nde dd’aia betada a su segundu corpu, sa segunda, chi nde fiat essida dae palas, nde fiat ruda comente fiat artiende.si in s’áera, sa de tres, fatzile fatzile, chi nde fiat essida de ladus mancu, nche fia reséssidu a nde dda betare cun is duas úrtimas iscopetadas chi tenia a disponimentu.
Chimbe bicatzas mi podiant bastare, aiai pensadu tra mimi etotu. Si fiat fata giai s’ora tarda, is de domo fiant isetende.mi, fiat s’8 de mese de idas, sa festa de s’Immaculada e si faghiat festa in família. Mama aiat abrontadu is malloreddos a sa campidanesa, s’angione cotu in su forru e pititos, papassinos e pirichitos fatos a manu. Tando mi nde so torradu a domo, a sa família mia.

 

Testi di Efisio Pitzalis – Esperto di lingua sarda Ivan Marongiu

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *