CONTOS DE CATZA – Ars Venandi
17 Maggio 2021

Ghennàrgiu 2018

Su bentu, in custa istajone insòlita de catza, at fatu de maere, no at pròidu nudda e finas su sole, chi in logos nostros aturat de […]
17 Settembre 2020

Is primas bicatzas

Cando aia cumpridu 18 annos, pro primu non m’aia pigadu sa patente pro sa màchina, ma su portu de arma pro catzare. Fiat su disìgiu miu […]
17 Settembre 2020

A catza in su sèculu binti

Fiat s’annu duamìgia de su sèculu nou, su sèculu 20, un’annu de catza fortunosu chi non m’apa mai a iscarèschere, ma peri un’annu de dolore mannu […]
17 Settembre 2020

Su Supramonte miu

Dae su puntu de annotu geogràficu ebbia, su Supramonte est una serra de pedra de carghina a forma de cuadrilàteru de prus de 50 kmq, cun […]