Ghennàrgiu 2018 – Ars Venandi
A catza in su sèculu binti
17 Settembre 2020
Is primas bicatzas
17 Settembre 2020
Mostra tutto

Ghennàrgiu 2018

Su bentu, in custa istajone insòlita de catza, at fatu de maere, no at pròidu nudda e finas su sole, chi in logos nostros aturat de prus, at fatu s’incrara cua.

Est torradu imbetzes su Bentu, su chi connoschiamus a unu tempus, forte, barrosu, isprenetosu, a leare torra possessu de s’antiga ìsula sua.

Custa est istada sa resone chi m’at indoidu a cambiare logu de catza e de “contoniare a domo” , in ue apo catzadu dae prus de trint’annos, in ue ogna ungrone est un’ammentu ispantosu, in ue apo coladu dies de catza chi non m’apa a ismentigare mai paris cun is amigos meos comente a Benedetto, a Cesare e a babbu meu, semper paris, in ue s’ammentu de is canes mios est aici forte chi mi partet galu de ddos bìdere currende… Snoopy, Perù, Zazà, Zoe e immoe Paco!

In prus, e non petzi pro cussu, so recuidu “a domo” pro non serrare custa istajone de catza sena donare is onores, cun un’istrinta de manos, a duas persones istravanadas chi m’ant retzidu che a unu fìgiu e m’ant onoradu de s’amighèntzia issoro dae semper, inditende·mi sa sabidoria issoro, cussa de sa gente de su sartu, de is pastores de Sardigna.

Persones de àteros tempos… de faeddu, babbu e fìgiu, Sebastiano e Antonio, pastores de medas generatziones.

Sa die de catza

Lompo prima de issos e serradu su portale mi leo su caminu in betada chi andat conca a sa sienda, su caminu est ancora bonu, mancari is ùrtimas abbas. Abèrgio su portale de s’intrada e mi firmo comente a semper a costadu de su cuile.

Est galu iscuridu e iseto s’arbeschidòrgiu in su mudìmine segadu dae su tzàulu de is canes a guàrdia de s’arede de su bestiàmine, chi non mi connoschent prus.

A pustis, cuncordadu su fusile e postos is cosìngios de pedde, cun Pacu a fune, passamus in mesu a s’erbàriu mannu finas a sa làcana.

Addai de sa muredda ddue teniat unu pranu mannu cun mudregos atraessadu in mesu in mesu dae un’abbadinàrgiu mannu in ue, a note, paschiant is bicatzas.

Est pretzisu a s’apostare, pro ite calicunu pigione cogiadu podet èssere galu paschende.

Paco est giai ativu e deo connoschende bene su logu, isco chi is bicatzas si nche sunt ispostadas a probe, in is acuiladòrgios fitianos issoro, e sende chi dae su cumentzu de s’istajone est sa primu borta chi “torro a domo”, oe pro mene diat a pòdere èssere sa die giusta e su logu giustu.

Paco, a dae in antis de mie, est giai alutende is origras e sighet a andare cun prudèntzia, mancari no apat puntadu galu nudda, colat in mesu a su mudregu priu e a conca bàscia. Totu in una si puntat, abbarrat firmu pro unu paghitu, sighit a andare e si parat torra a tres pees in una predàile crarosa, finas a cando sa bicatza si nde istacat e si nche bolat bàscia, silena e foras de tiru, atraessende s’iscra in unu bòlidu, isparende a sa vista.

Tant’e capeddu!!!

Paco si furriat fache a mie, mi càstiat unu pagu e posca sighet, s’allargat e serrat unos trinta metros prus addai ,e a pustis… si parat torra!

In deretura mi dd’aprèsiu a bellu a bellu e nde torrata a essire una bicatza totu avolotada ma, comente a s’àtera, silena e foras de tiru.

Sa catza est gasi, penso tra me e me, e su bellu de sa catza sunt pròpiu is ùrtimas bicatzas de istajone… si sunt lòmpidas finas a inoghe no at a èssere pro de badas!

Ant’àere cumpresu su chi est pro acuntèssere?

Mi firmo a pompiare a calleddu, unu drahthaar chi disanimadu colat dae una banda a s’àtera de cussu paris in chirca de is duas feras, chi tantis si nde sunt andadas!

Aiat cumpresu chi fiant incue, ma no ddas aiat nen bidas ne intesas e pro custu non teniat assèliu…

In fines torrat, ddi naro duos faeddos de consolu e ddi fatzo unu carignu, posca sighimus conca a su logu in ue una de is duas bicatza, chi deo aia bidu, si diat dèpere èssere aterrada.

Aiamus sighidu a catzare uru uru a s’iscra, ma Paco iscudet prus a bàsciu, in ue su boscu est prus carcu e prus s’istèsiat, prus deo ddi pòngio fatu.

Su terrinu est afoghiadu, is ùrtimas abbas ant furriadu su logu a su naturale suo. Calleddu sighet a andare, semper prus impunnadu, finas a cando non s’intendet prus su sonu de su pitaolu e iscumparet imbusciadu dae su mudregu e dae is matas.

A pisi iscero sa coedda bianca sua… m’isposto a pagu a pagu e agatu unu logu pro m’apostare. Paco s’apratat e sighet a andare in mesu a sa tupa de mudregu pro unos cantos metros… ancora in silèntziu pro unu momentu chi pro me est sena fine, posca sa bicatza s’istacat de ue fiat istichida e iscudit unu bòlidu bàsciu a manu manca, in mesu a is matas.

Custa bia puru tantu de capeddu, ma est andada bene a nois.

Lasso a calleddu su tempus de andare a nde boddire sa catza sena dd’apretare e sighimus a andare fatu fatu de filada chi aiamus leadu prima.

In s’uru de su paris passo in mesu a is rocas pro inghiriare su tretu a boscu, limitadu dae su pranu, pro evitare chi si sa bicatza s’èsseret aterrada calarit in su bacu a suta, ma in s’ora chi soe pensende totu custu, paro origra a su pitaolu chi non sonat prus.

Non s’intendet prus… chirco a calleddu e ddu bio firmu a presu de unu matone de mudregu in mesu a su nudda.

M’aprèsiu cumbintu ca sa bicatza si nche bolet dae unu momentu a s’àteru, ma non si biet nudda, a su puntu ca penso a una firma galu caente, tando m’aposto unu pagu de costadu a Paco chi movet is ogros ebbia pro mi castiare, comente chi bòlleret cunfirmare sa presèntzia de sa bicatza de fronte a issu… e iseto, chìrdinu, che a issu etotu.

Su tempus pariat s’èsseret firmadu… Tocat a isetare, ma mancari gasi no abùngiu su cane… iseto!

A pustis de unu bellu pagu de ora, no est sa prima bia chi ddu bio, Paco si movet pistende cun su pee unu fundu de mudregu e sa bicatza si nche bolat a manu bona, dereta, a prumu, firmada petzi dae sa prima iscopetada. Ruet prus addai, in mesu a su padru, tra is pedras.

Custa bia su riportu est a vista cun cunsigna lestra.

Càstio su relògiu, sunt is 10:30, tenimus galu s’ora de pònnere in sa catzadora un’àtera bicatza e cun passièntzia amus istruncadu s’iscra passende dae sa basciura… in ue non mancat mai de ddue tènnere bicatzas.

Est una die frida, su tempus giustu pro calleddu chi sighit a caminare comente chi esseret deretu de cumentzare, su caminamentu est unu pagu a trinchisci e unu pagu fuende, ma semper atentu in sa chirca, a bias peri iscrupolosu.

Semus a presu de s’abbadinàrgiu e Paco non perdet s’ocasione de s’infriscare e poi sighet conca a sa suereda prus imburtadu de prima, ma apresiende·si a is matas abrandat su passu, uvretende finas a si firmare totu.

Sa tupa de matedu est in cue a pagu tretu e a pustis de àere finidu de s’apuntare, a passu lèbiu, sighit in cussu filu… posca si torrat a firmare casi in s’uru… deo so fatu fatu a issu e nde aprofito de una pedra pro mi pònnere in posta e fàghere craru addai de su boscu.

Calleddu movet una pariga de passos e si torrat a puntare cara a mie… in una furriada de ogros sa bicatza nde dd’istupat in punta de su nasu, e cun un’àrchidu chircat de brincare sa cresuri, ma s’iscopetada dda pitzigat in prenu.

Un’antada de pinna nde ruet a bellu in su mudregu e Paco nch’est imbucadu in mesu a sa tupa e nd’est torradu a essire cun sa bicatza in dentes sena dd’istrìnghere meda…

Sa tertza e ùrtima bicatza de sa die e de s’istajone!

Làstima de no èssere “torradu a domo” calicuna die a in antis, sa catza est peri custu…

Cando ses cusciente de no ischire comente at a andare.

Immoe non m’abbarrat che torrare e saludare is amigos, Antonio e Sebastiano, e cun cust’ùrtimu, in s’ora chi su fìgiu acabat de traballare, de mi sètzere in sa tziminera e iscurtare is contos suos.

A medas annos… (comente s’ùsat a nàrrere nois cando auguramus de nos torrare a bìdere pro un’ocasione ricurrente comente un’anniversàriu, pro medas e medas annos ancora).

 

Testi di Efisio Pitzalis – Esperto di lingua sarda Ivan Marongiu

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *